فرم مشخصات عناصر زمانسنجی و فرم زمان و نمودار های MAC (پژو 405 )

فرم مشخصات عناصر زمانسنجی و فرم زمان و نمودار های MAC (پژو 405 )|30019602|raj|bf|آر اِی|
در این مطلب از سایت شما فایل با عنوان فرم مشخصات عناصر زمانسنجی و فرم زمان و نمودار های MAC (پژو 405 ) را مشاهده می نمایید.

فرمت فایل: word

تعداد صفحات: 87

فرم مشخصات عناصر زمان سنجي

نام محصول: پژو 405 شماره ايستگاه: 01 در (راست)

سرعت خط نمايشگر:16.3 (خودرو در ساعت ) سرعت خط محاسبه شده: 64،16 (خودرو در ساعت)

تعداد اپراتور: 1 نفر صفحه 1 از 2

كد:

A شرح عنصر:

اپراتور در عقب سمت راست:

حركت به سمت پالت هاي قطعات با طي 3 گام،برداشتن يك عدد برچسب كوركن قطر 20 ميلي متر، يك عدد لاستيك چسب دار روي درهاي جانبي، يك عدد اسفنج زير ريل ناوداني شيشه درعقب، يك عدد دسته سيم داخلي در عقب، يك عدد مجموعه قفل جانبي در عقب سمت راست، يك عدد مجموعه دستگيره در بازكن داخلي راست، سه عدد خاربست نگهدارنده دستگيره مچي در، سه عد بست پلاستيكي نگهدارنده ميله قفل كن داخل در، سه عدد بست پلاستيكي نگهدارنده دسته سيم داخل در، يك عدد ناوداني شيشه عقب راست، 2 عدد مهره 6 گوش فلنجي 6 ميلي متر، از پالتهاي مربوطه همراه با طي 4 گام، حركت به سمت در عقب با طي 5 گام، قرار دادن ناوداني شيشه عقب راست، مجموعه قفل جانبي عقب ومجموعه دستگيره دربازكن داخلي در فريم داخلي در عقب، قرار دادن دسته سيم داخلي در عقب رويه نگر در عقب، چسباندن موقت برچسب كوركن، لاستيك چسب دار و يك عدد اسفنج زير ريل ناوداني روي فريم درب عقب.

نقطه شروع: آغاز تغيير جهت بدنه

براي حركت به سمت پالت قطعات نقطه انفصال: تماس موقت مجموعه چسبها بر روي فريم در عقب

فركانس: 1 تكراري ■ موقت □ حاكم □

متغير □ ثابت ■ خارجي □

دستي ■ ماشيني □

كد:

B شرح عنصر:

جا زدن ونصب 3 عدد بست پلاستيكي نگهدارنده ميله قفل كن داخلي در(سياه رنگ) 3 عدد بست نگهدارنده دستگيره و 3 عدد بست نگهدارنده دسته سيم داخلي در(سفيد رنگ) در محل هاي تعبيه شده روي فريم درب عقب.

نقطه شروع: تماس موقت مجموعه

چسبها بر روي فريم در عقب نقطه انفصال: تماس دست با برچسب كوركن

قطر 20 ميلي متر

فركانس: 1 تكراري ■ موقت □ حاكم □

متغير □ ثابت ■ خارجي □

دستي ■ ماشيني □

كد:

C شرح عنصر:

برداشتن و چشباندن برچسب كوركن قطر 20 ميلي متر روي فريم در عقب، چسباندن لاستيك چسب دار(چسب شكلاتي) روي فريم داخلي در، محل نصب قفل كن مجموعه قفل جانبي عقب، چسباندن اسفنج محافظ زير ريل ناوداني شيشه در عقب در كناره داخلي چپ فريم در.

نقطه شروع: تماس دست با برچسب كوركن قطر 20 ميلي متر نقطه انفصال: آغاز تغيير جهت بدنه به سمت محل قرار گيري آجار

بادي تفنگي فركانس: 1

تكراري ■ موقت □ حاكم □

متغير □ ثابت ■ خارجي □

دستي ■ ماشيني □

كد:

D شرح عنصر:

حركت به سمت پالت قطعات محل قرار گرفتن آچار بادي تفنگي روي صندلي چرخ دار(3 گام)، برداشتن آچار بادي تفنگي بر كشتن به سمت درب عقب روي صندلي چرخ دار(3 گام)، برداشتن 3 عدد پيچ زبانه قفل در و ستون از جعبه قطعات كشويي صندلي، جاگذاري قفل از داخل و محكم كردن آن توسط 3 عدد پيچ – ابتدا پايين چپ، سپس بالا راست و در آخر پايين راست – به وسيله آچار تنفنگي، قرار دادن آچار بادي روي هنگر در.

نقطه شروع: آغاز تغيير جهت بدن به سمت محل قرارگيري آچار بادي تفنگي نقطه انفصال: تماس دست با مجموعه ميله هاي قفل كن

فركانس: 1 تكراري ■ موقت □ حاكم □

متغير □ ثابت ■ خارجي □

دستي ■ ماشيني □

ادامة فرم مشخصات عناصر زمان سنجي نام محصول: پژو 405 شماره ايستگاه: 01 در راست صفحه 2 از 2

كد:

E شرح عنصر:

اپراتور در عقب سمت راست:

در اختيار گرفتن ميله هاي مجموعه قفل، عبور دادن ميله قفل كن از سوراخ مربوط به قفل كن در گوشه بالاي راست درعقب، مهار كردن ميله هاي مجموعه قفل در خارهاي منصوبه روي فريم داخلي در عقب و بوسيلة پين روي مجموعه قفل كن.

نقطه شروع: تماس دست با ميله هاي مجموعه قفل

نقطه انفصال: تماس دست با دسته سيم در عقب

فركانس: 1

تكراري ■ موقت □ حاكم □

متغير □ ثابت ■ خارجي □

دستي ■ ماشيني □

كد:

F شرح عنصر:

برداشتن دسته سيم از روي هنگر، عبور دادن دسته سيم از سوراخ موجود روي كنارة راست در به داخل، جازدن گردگير روي آن در سوراخ روي در، مهار كردن دسته سيم توسط خارها(بستهاي پلاستيكي مربوطه) منصوبه روي فريم داخلي در وهمچنين خار روي دسته سيم، جا زدن سوكت سرسيم در محل مربوطه روي قفل.

نقطه شروع: تماس دست با دسته سيم در عقب نقطه انفصال: تماس دست با ريل ناوداني شيشه عقب راست

فركانس: 1 تكراري ■ موقت □ حاكم □

متغير □ ثابت ■ خارجي □

دستي ■ ماشيني □

كد:

G شرح عنصر:

برداشتن ريل ناوداني شيشه در عقب سمت راست، جا زدن آن در منارة راست فريم داخلي در عقبراست، برداشتن 2 عدد مهرة 6 گوش فلنجي 6 ميلي متر، بستن موقت مهره ها روي خار پيچهاي منصوبه روي ريل ناوداني.

نقطه شروع: تماس دست با ريل ناوداني شيشه عقب راست نقطه انفصال: تماس دست با مجموعه دستگيره دربازكن داخلي راست فركانس: 1

تكراري ■ موقت □ حاكم □

متغير □ ثابت ■ خارجي □

دستي ■ ماشيني □

كد:

H شرح عنصر:

برداشتن مجموعه دستگيره در بازكن داخلي راست، در اختيار گرفتن ميله درب بازكن قفل، جا زدن قلاب سر ميله دربازكن در روي مجموعه دستگيره دربازكن، جا زدن مجموعه دستگيره دربازكن روي فريم درب عقب، كشيدن و رها كردن اهرم درب باز كن.

نقطه شروع: تماس دست با مجموعه دستگيره دربازكن داخلي راست نقطه انفصال: آغاز تغيير جهت بدن براي برخاستن از روي صندلي

فركانس: 1 تكراري ■ موقت □ حاكم □

متغير □ ثابت ■ خارجي □

دستي ■ ماشيني □

كد:

I شرح عنصر:

برداشتن وجازدن اسفنج زير ريل ناوداني شيشه در عقب.

نقطه شروع:آغاز تغيير جهت بدن براي برخاستن از روي صندلي

نقطه انفصال:آغاز تغيير جهت بدن براي حركت به سمت پالت قطعات فركانس:1 تكراري ■ موقت □ حاكم □

متغير □ ثابت ■ خارجي □

دستي ■ ماشيني □

كد:

J شرح عنصر:

آماده سازي لاستيك چسب دار روي درهاي جانبي، اسفنج زير نوار گردگير شيشه در عقب، برچسب كوركن قطر 20 ميلي متر و چساندن موقت آنها بر روي نرده هاي پالت قطعات

نقطه شروع:تماس دست با اولين قطعه

نقطه انفصال: قطع تماس دست با آخرين قطعه فركانس:9/1

تكراري□ موقت ■ حاكم □

متغير □ ثابت ■ خارجي □

دستي ■ ماشيني □

جدول محاسبة زمان استاندارد ايستگاه كاري

نام محصول: پژو 405 شماره ايستگاه: 01 در راست

سرعت خط نمايشگر: 16،3 (خودرو در ساعت) سرعت خط محاسبه شده: 16،64 (خودرو در ساعت)